Rank Product Score Response
1 BuzzSumo 5.58
2 WordPress 6.53
3 Trello 6.00
4 Feedly 6.00